Příliš žhaví pomocníci


Požáryv domácnostech máme vÄ›tÅ¡inou na svÄ›domí my sami. Jsme Äasto hodnÄ› neopatrní pÅ™i nákupu zboží spojeného s elektrickou energií v naÅ¡ich domovech. Jedná se o spotÅ™ebiÄe vÅ¡eho druhu vÄetnÄ› souvisejících zařízení. Velké, jako je lednice, mrazák, praÄka Äi televizor. I malé, ke kterým patří například žehliÄka, vysavaÄ Äi fén. Dále tÅ™eba varná konvice, mikrovlnná trouba, mixér, toustovaÄ, nebo gril v kuchyni. A ta spousta nářadí v dílnách a pomocníků na zahradách! K tomu vÅ¡emu patří hromada kabelů, adaptérů, nabíjeÄek a podobnÄ›. zásuvka v sítiRiziko spojené s nebezpeÄím pÅ™i jejich používáním snížíme pÅ™edevším volbou kvalitních a bezpeÄných výrobků. Nakupujeme je zásadnÄ› v ověřených specializovaných obchodech! To platí samozÅ™ejmÄ› také pro veÅ¡kerý elektromatriál .
Další problémy spoÄívají v tom, jak s tÄ›mito zařízeními zacházíme a staráme se o nÄ›. Mnohdy hodnÄ› Å¡patnÄ›! A svou nedbalostí si “koledujeme“ o velký průšvih. PÅ™i nÄ›m pak hrozí oÅ¡klivé úrazy elektrickým proudem! A také vznik požáru, který nás může pÅ™ipravit nejen o majetek, ale hlavnÄ› o zdraví a životy!

tlaÄítko

HasiÄi a elektrikáři radí:

 • nakupovat spotÅ™ebiÄe, vÅ¡echna přídavná zařízení a elektromatriál pouze u specializovaných ověřených prodejců
 • vždy zkontrolovat, zda je výrobek oznaÄen symbolem „CE“
 • Äíst peÄlivÄ› návody a řídit se jimi pÅ™i užívání
 • nepÅ™etěžovatelektrické zásuvky (velmi Äasto jsou příÄinou zkratu a požáru rozdvojky umožňující zapojení více přístrojů na jednu zásuvku!)
 • mít vždy pod kontrolou přístroje v chodu a ty, pro které to uvádí výrobce v návodech, odpojit vždy po skonÄení práce ze sítÄ›
 • pozor na dÄ›ti a domácí zvířata a jejich „experimentování“ s přístroji v síti a zásuvkami
 • udržovat spotÅ™ebiÄe a zařízení v ÄistotÄ› (pozor na prach a mastnotu) a chránit je pÅ™ed vlhkostí (hrozí zkrat)
 • pravidelnÄ› kontrolovat, zda nejsou přístroje a zařízení v dobrém technickém stavu (velice nebezpeÄné jsou například kabely s poÅ¡kozenou izolací)
 • opravynechat odborníkům
 • zajiÅ¡Å¥ovat pravidelné servisní prohlídky, kde to je výrobcem doporuÄeno (například u sekaÄek, pil nebo kotlů)
 • pokud je bouÅ™ka nebo opouÅ¡tíme na delší dobu domácnost, odpojit ze sítÄ› elektroniku
 • případný požár nikdy nehasit vodou