K čemu slouží výbojka


Jak již název napovídá, výbojkamá co dÄ›lat s výbojem elektrického proudu. Možná si ale říkáte, k Äemu to může být dobré. Možná ale budete pÅ™ekvapeni, kde na ni můžeme narazit.

Tím hlavním místem, kde se s ní vÄ›tÅ¡ina z nás setká, jsou zářivky. Jedná se o trubice, naplnÄ›né plynem, který se zahÅ™eje a zaÄne zářit, pokud jím prochází elektrický výboj. A právÄ› k tomu jsou výbojky používané.

vybojka1

Je pravdou, že nejprve je nutné mít výboje silnÄ›jší, neboÅ¥ je nutné daný plyn rozehřát na požadovanou teplotu, pÅ™i které zaÄne svítit. Je vÅ¡ak fakt, že pÅ™edevším u starších modelů toto zahřívání nÄ›jakou dobu trvá. Záleží samozÅ™ejmÄ› na objemu plynu, avÅ¡ak průmÄ›r byl pÅ™ibližnÄ› deset minut.

Jistě, doba by se dala zkrátit, pokud by se zmenšila nádoba a tím i objem, který by bylo třeba dostat na potřebnou teplotu. Avšak cenou za to by byla snížená celková svítivost. Bylo tedy nutné nalézt kompromis.

V poslední dobÄ› byl vÅ¡ak tento problém pÅ™ekonán, a to novou plynnou smÄ›sí, která září mnohem více, než ta běžnÄ› používaná. To znamená, že jí staÄí i menší objem, aby bylo dosaženo potÅ™ebného efektu. A to znaÄnÄ› zkracuje Äas, potÅ™ebný k jejímu ohřátí. Není tedy divu, že si zářivky pomalu nachází své místo i v běžných domácnostech.

vybojka2

To vÅ¡ak není jediné místo, kde výbojku nalezneme. Další využití má například v elektrických svářeÄkách. Ty působí na materiál teplem, které je generováno právÄ› elektrickými výboji. Je to mnohem efektivnÄ›jší, než oheň, neboÅ¥ může být mnohem koncentrovanÄ›jší a nehrozí sežehnutí vÄ›cí okolo svářené plochy.

Není tedy divu, že je pomÄ›rnÄ› oblíbená a že se jedná o v souÄasnosti nejprodávanÄ›jší typ svářeÄky. Jediné, co může zákazníky odradit, je její cena, která je, vzhledem ke složité konstrukci celého zařízení, vyšší než u jiných typů.

Jak je vidÄ›t, výbojky se používají v pomÄ›rnÄ› Å¡irokém množství oborů. MÄ›li bychom si jich tedy zaÄít více vážit.